Obec Jámy
Obec JÁMY oficiální webové stránky
Obec JÁMY oficiální  webové  stránky

Školní řád

Školní řád Mateřská škola Jámy – příspěvková organizace
Zrušuje se školní řád s platností od 1. 9. 2019

Č. j.:1/19
Účinnost od 01. 09. 2022


Spisový znak:
Skartační řád:


Školní řád
Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace,
okr. Žďár nad Sázavou       Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.
      Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.  MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je dle potřeby měněn a aktualizován.
  ŠVP je dokumentem veřejným, je k dispozici k nahlédnutí na nástěnce na chodbě školy.


1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6.30 - 15.30 hodin. Mateřská škola je dvoutřídní. Třída Motýlci v přízemí a třda Sovičky v 1. patře školy. 
Stanovená maximální kapacita MŠ je 31 dětí.
Zákonný zástupce je povinen respektovat provozní dobu MŠ.
V případě opakovaného nedodržování provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozní doby jsou vedeny záznamy. Také může být zákonným zástupcům stanovena úhrada nákladů za péči o dítě mimo provozní dobu. Tato skutečnost je považována za porušení školního řádu. Nedojde-li k nápravě, může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ.(netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním).

Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu
Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.
Provoz MŠ lze ze závažných důvodů (organizační a technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání) a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušiti v jiném období. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka neprodleně na přístupném místě ve škole.

2. Přijímací řízení

Probíhá v souladu se Zákonem 561/2004 Sb.,Školský zákon.                                                          MŠ seřídí vytvořenými PRAVIDLY A KRITÉRII PRO PŘIJÍMÁNÍ. Zákonné zástupce o průběhu a pravidlech zápisu informuje předem.

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v období od 2. května do 16. května, přesný termín bude oznámen vyhláškou zřizovatele. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte s SVP k předškolnímu vzdělávání na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka mateřské školy na základě žádosti rodičů. Žádost o přijetí dítěte do MŠ obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ ředitelka vydává v souladu se zákonem 500/2004 Sb. do 30 dnů od stanoveného termínu předání uvedených dokladů ředitelce MŠ.
 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se týká i cizinců s pobytem na územím ČR delším než 90 dnů a majících azyl. Povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Přednostní právo pro přijetí mají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.
 • Pokud počet žádostí o přijetí přesahuje počet volných míst daných kapacitou, rozhoduje ředitelka školy dle předem stanovených kritérií pro daný školní rok.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.
 • Očkovací povinnost se nevztahuje na děti s povinným předškolním vzděláváním.

Podrobnosti k přijímacímu řízení jsou uvedeny v Pravidlech přijímacího řízení (příloha Školního řádu)

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • žádost o přijetí dítěte s potvrzením od pediatra a podepsaný zákonným zástupcem
 • přihlášku ke stravování je součástí žádosti o přijetí
 • rodný list dítěte
 • vyjádření školského poradenského zařízení - dítě s SVP

3. Evidence dítěte

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče učitelce EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE, ve kterém bude vyplněno:

 • jméno a příjmení dítěte
 • rodné číslo
 • místo narození
 • státní občanství a místo trvalého pobytu
 • vyučovací jazyk
 • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby pověřené vyzvedáváním dítěte
 • místo trvalého pobytu
 • adresa pro doručování písemností
 • telefonické spojení
 • podpisy zákonných zástupců

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích.
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rodiče dále vyplňují:

 • Zmocnění k vyzvedávání dítěte
 • Souhlas s fotografováním,...(GDPR)
 • Uzavírají dohodu o docházce

4. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky MŠ
Stanovení podmínek pobytu dítěte a stravování v MŠ

 • při přijetí dítěte do MŠ písemně dohodne ředitelka školy se zákonnými zástupci dítěte dny docházky do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech
 • dohodnou se na způsobu a rozsahu jeho stravování po dobu pobytu v MŠ a to tak, že dítě přítomné v MŠ se stravuje vždy
 • dohodne se konkrétní nástupní termín a adaptační proces


Adaptační proces

 • je prováděn ve spolupráci se zákonnými zástupci a s individuálním přístupem k dítěti
 • změny těchto sjednaných podmínek je nutno opět dohodnout s ředitelkou školy

Povinné předškolní vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu 4 hodin denně v rozmezí od 8 hodin do 12 hodin. Další docházka je nepovinná.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 • Rodiče jsou povinni ve vzdělávání řádně omluvit nepřítomnost dítěte. Po návratu dítětedo školy se provede záznam v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence.
 • Pokud by rodiče chtěli dítě uvolnit z povinné docházky na dobu delší než 3 dny, podají si Žádost o uvolnění. (netýká se nemoci, ale např. dovolené)


Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 • a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy
 • b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 • c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen písemně oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejlépe v době zápisu, nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Vzor oznámení je přílohou školního řádu.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.

 • Vzdělávání nemusí být na celý školní rok, jen na určité období
 • MŠ doporučí rodičům oblasti vzdělávání
 • Rodiče jsou povinni se se svým dítětem dostavit do MŠ na ověření úrovně dítěte,a to třetí středu v měsíci listopadu nebo v náhradním termínu - v první středu v měsíci prosinci. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut


Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Podmínky pro přebírání a předávání dětí
RODIČE NEBO JIMI POVĚŘENÉ OSOBY(PO)JSOU PŘI PŘÍCHODU K VCHODOVÝM DVEŘÍM POVINNI POUŽÍT ZVONEK!!!
Předávání dětí:   

           TŘÍDA MOTÝLKŮ  

 • zákonní zástupci a PO v době určené pro příchod dětí do MŠ, od 6:30 do 8:00 hodin, předávají své dítě po jeho převlečení v šatně pedagogům v předávací zóně, kterou tvoří vstup z šatny do koupelny, kde se s dítětem rozloučí, do prostor koupelny nevstupují.
 • jiný čas příchodu dítěte je nutné si domluvit s pedagogem předem.
 • Rodiče respektují tato pravidla:
 • respektují provozní dobu MŠ 6:30-15:30
 • převlékají děti v šatně, věci ukládají podle značky dítěte na háček, poličku
 • věci dítěte označí tak, aby nedošlo k záměně, dle potřeby doplňují náhradní oblečení
 • jsou povinni dohlédnout na řádné předání dítěte učitelce, pracovnici školy
 • neponechávají dítě v šatně samotné
 • zodpovídají za své dítě až do předání dítěte pedagogovi, pracovnici školy
 • předávají dítě do MŠ zdravé a informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, změnách
 • není přípustné, aby se dítě pohybovalo po chodbě školy bez dozoru rodičů
 • předávají dítě do MŠ zdravé a informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, změnách

Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, jiným infekčním onemocněním, pedikulózou (veš dětská). ( V souladu se zákonem 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví)U

Předávání dětí rodičům, PO

 • pedagog předává dítě po skončení jeho vzdělávání v době určené mateřskou školou zákonnému zástupci nebo jimi pověřené osobě
 • pověřené osobě se dítě předává pouze na základě písemného pověření, vystaveného a podepsaného zákonným zástupcem dítěte
 • děti odcházející po obědě si rodiče vyzvedávají od 11:50 – do 12:00 hodin nejpozději
 • ostatní děti se rozcházejí od 14:15. V 15:30 hodin se MŠ uzavírá
 • Jiné časy odchodů (z opodstatněných důvodů) lze  předem dohodnout s učitelkami

Rodiče čekají na dítě v prostorách šatny.

 

Předávání dětí : 
                                                                           TŘÍDA SOVIČEK

 • rodiče nebo jimi pověřené osoby(PO) jsou při příchodu ke vchodovýn dveřím použít zvonek
 • zákonní zástupci a PO v době určené pro příchod dětí do MŠ od 6:30 do 8:00 předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogům v předávací zóně, kterou tvoří vstup z šatny do třídy,      do prostor třídy nevstupují
 • jiný čas příchodu dítěte je nutné si domluvit předem

Rodiče respektují tato pravidla:

 • respektují provozní dobu MŠ 6:30-15:30
 • převlékají děti v šatně, věci ukládají podle značky dítěte na háček, poličku
 • věci dítěte označí tak, aby nedošlo k záměně, dle potřeby doplňují náhradní oblečení
 • jsou povinni dohlédnout na řádné předání dítěte učitelce, pracovnici školy
 • neponechávají dítě v šatně samotné
 • zodpovídají za své dítě až do předání dítěte pedagogovi, pracovnici školy
 • předávají dítě do MŠ zdravé a informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, změnách
 • není přípustné, aby se dítě pohybovalo po chodbě školy bez dozoru rodičů
 • předávají dítě do MŠ zdravé a informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, změnách

Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, jiným infekčním onemocněním, pedikulózou (veš dětská). ( V souladu se zákonem 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví)

Předávání dětí rodičům, PO:

 • pedagog předává dítě po skončení jeho vzdělávání v době určené mateřskou školou zákonnému zástupci nebo jimi pověřené osobě
 • pověřené osobě se dítě předává pouze na základě písemného pověření, vystaveného a podepsaného zákonným zástupcem dítěte
 • děti odcházející po obědě si rodiče vyzvedávají od 11:50 do 12:00 hodin nejpozději
 • ostatní děti se rozcházejí od 14:30 do 15:00 ze třídy Soviček, od 15:00 do 15:30 ze třídy Motýlků
 • V 15:30 se MŠ uzavírá.
 • Jiné časy odchodu lze z opodstatněných důvodů dohodnout předem.

Rodiče čekjí na dítě v prostorách šatny.

Organizace dne probíhá v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP).

Závazné jsou časy podávání jídel

 • Dopolední svačina 8. 45 – 9.15
 • Oběd 11. 30 – 12.00
 • Odpolední svačina 14.00 – 14.15

Co potřebují děti do MŠ

 • kluci hrací kalhoty, tepláky
 • holky dle zvážení zástěrku, sukýnku, tepláky
 • vhodné přezůvky s neklouzavou podrážkou (ne pantofle)
 • pyžamo, pokud odpočívají
 • převlečení na pobyt venku
 • holinky, pláštěnka (deštivé počasí)
 • náhradní oblečení (pro případ polití, nehody) uložené v plátěné tašce v šatně
 • Všechny věci označené proti případné záměně.

Omlouvání dětí

Dopředu známou nepřítomnost dítěte zákonný zástupce:

 • oznámí v dostatečném předstihu telefonicky, osobně v MŠ
 • uvede důvod a dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ

Náhlou nepřítomnost dítěte na tentýž den:

 • omluví nejpozději do 7.30 hodin osobně, telefonicky, sms
 • mobil - 739 451 325

Pokyny ke stravování

 • neodhlášené obědy jsou účtovány v plné výši.
 • pokud dítě odchází domů po obědě, odpolední svačinu nehradí
 • platba za stravné se hradí hotově u vedoucí školní jídelny v předem určený termín

Prosíme rodiče, aby respektovali dohodnutý termín!

 • výše stravného, jídelní lístek a další informace o stravování se vyvěšují na hlavní nástěnce na chodbě školy.

Výpomoc rodičů

 • rodiče berou na vyprání povlečení svých dětí 5x ročně, dle potřeby
 • rodiče se střídají v praní ručníků – 1x týdně
 • rodiče pomáhají při opravách , údržbě vybavení MŠ, školní zahrady, při úklidu po malování,..

5. Práva a povinnosti

Dítě má právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ
 • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem
 • projevit připomínky k provozu MŠ, pedagogickému vedení
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • zapojovat se do naplňování ŠVP a pomáhat při akcích v MŠ

Rodiče jsou povinni:

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)
 • zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ, aby bylo vhodně a čistě upraveno
 • omlouvat nepřítomnost dítěte
 • informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za stravné a za předškolní vzdělávání

Práva a povinnosti pedagogů:

 • pedagog přispívá svou činností k naplňování výše uvedených práv dítěte
 • odpovídá zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem
 • má právo na zdvořilé chování ze stran rodičů, na důstojné prostředí, ve kterém pracuje
 • rozhoduje o metodách a postupech pro naplňování výchovných cílů školy

Pravomoci ředitele:

Ředitel MŠ může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem nebo opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně nedodržuje podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného či úplaty nehradí

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Řešení stížností, oznámení a podněty k práci MŠ

 • stížnost podává zákonný zástupce písemně k ředitelce školy

Ředitelka:

 • prošetří všechny body stížnosti, sepíše zápis
 • do 10 dnů stížnost vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům a vyrozumí stěžovatele
 • v případě oprávněné stížnosti přijme následná opatření

Konzultační hodiny
Při řešení vzniklých problémů je možno si dohodnout s ředitelkou školy či učitelkou individuální konzultaci.


6. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

Předcházení rizikům, poučení dětí škola:

 • při vzdělávání přihlíží k fyziologickým potřebám dítěte
 • vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj
 • podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevům šikanování, diskriminace, nepřátelství, násilí, rasismu
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při výchově a vzdělávání, při poskytování školských služeb

pedagogové:

 • poučují děti o možných rizicích ohrožujících zdraví a bezpečnosti při všech činnostech
 • seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole i mimo školu

Všichni zaměstnanci školy kontrolují bezpečnost vybavení, nářadí a hlásí ředitelce školy případné nedostatky. Ředitelka školy neprodleně zajistí odstranění všech zjištěných závad.

Ochrana před vznikem sociálně patologických jevů a riziky ohrožující zdraví a bezpečnost je začleněna přímo do obsahu Školního vzdělávacího programu.

Zdravotní způsobilost
zákonní zástupci:

 • předávají dítě do MŠ zdravé (Zákon 258/200Sb. O ochraně veřejného zdraví)
 • jsou povinni informovat školu o zdravotním stavu dítěte, především - alergické, astmatické obtíže,
 • při návratu dítěte do kolektivu předkládají potvrzení od lékaře (dlouhodobé onemocnění)

Údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte jsou součástí dokumentace školy.

Zamlčení zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení řádu školy.
Dochází-li do MŠ dítě vyžadující zohlednění při vzdělávání, zvláštní péči z důvodu onemocnění (alergie, dietní omezení, pravidelné užívání léků), je MŠ povinna náležitou pomoc a ochranu zdraví dítěti poskytnout.
Musí jít však o činnosti nevyžadující odbornou kvalifikaci.
Všechny úkony ze strany školy vyžadují písemný souhlas zákonných zástupců dítěte.

První pomoc
Při náhlém onemocnění dítěte (teplota, zvracení, bolest břicha), úrazu

 • zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci
 • neprodleně tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům dítěte

Rodiče dbají v zájmu bezpečnosti, aby děti do MŠ nenosily drobné či ostré předměty, hračky, řetízky.

Evidence školních úrazů

 • škola je povinna vést evidenci úrazů dětí
 • všechny úrazy se evidují v knize úrazů
 • ředitelka školy zajistí objektivní zjištění příčin úrazu a jejich případné odstranění
 • jde-li o úraz, který způsobil neúčast dítěte na vzdělávání nejméně jeden den, kromě dne kdy k úrazu došlo je následně po ohlášení úrazu sepsán o výsledku šetření záznam o školním úraze na stanoveném tiskopise
 • záznam o úraze zasílá škola zdravotní pojišťovně žáka a ČŠI
 • záznam o smrtelném úraze zasílá zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka, ČŠI, policii ČR

Pojištění

V době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných jsou děti pojištěny proti úrazům, škodám na majetku u pojišťovny Kooperativa

Dohled nad dětmi

 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě na základě vystaveného písemného pověření.
 • Pokud se předškolní vzdělávání uskutečňuje mimo budovu MŠ, zabezpečují bezpečnost dětí při vyšším počtu než 20 dětí dvě pedagogické pracovnice.
 • Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí další způsobilou, zletilou osobu.
 • Pedagogičtí pracovníci se řídí pravidly a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a platnou školskou a pracovně právní legislativou.(vyhláška 14/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů)

7. Zacházení s majetkem školy

pedagogičtí pracovníci zajišťují:

 • aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami
 • nepoškozovaly ostatní majetek školy
 • projednání případného poškození s rodiči
 • aby rodiče poškození opravili, nahradili škodu v co nejkratším termínu

8. Zabezpečení budovy školy

 • vstup do MŠ není volně přístupný zvenčí.
 • u vchodu do budovy je instalován zvonek videotelefonu.
 • rodiče tento zvonek použijí, aby byli vpuštěni do budovy.
 • dbají na to, aby nevpouštěli do budovy cizí osoby a řádně zavírali dveře


Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím je povinen:

 • zjistit důvod jejich návštěvy

Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

9. Další bezpečnostní opatření

Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz:

 • požívání alkoholu
 • požívání nepovolených elektrických spotřebičů
 • odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena

10. Informace pro zákonné zástupce dětí
MŠ pořádá, organizuje akce jako výlety, exkurze, divadelní představení, plavecký výcvik, apod., informuje o vzdělávací činnosti o provozu, zápisu

předávání informací:

 • sdělení pedagogem při předávání dítěte
 • písemné upozornění na nástěnkách v šatnách
 • vyhláškou zřizovatele
 • vyvěšením na hlavní nástěnce na chodbě školy
 • vyvěšení na webu školy

11. Platby v mateřské škole

 • úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy
 • úplata se řídí dle nařízení vydaného ředitelkou školy, vyvěšeného na nástěnce v šatně.
 • výše úplaty je 100,- Kč
 • hradí se společně s úplatou za stravování u vedoucí školní jídelny
 • úplatu nehradí děti povinně vzdělávané v MŠ a děti s odkladem školní docházky
 • úplata za stravování je platba za stravu dítěte v MŠ
 • opakované neuhrazení těchto úplat je považováno za závažné porušení podmínek MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ

 


12. Vzdělávání cizinců

 • přístup ke vzdělávání a školským službám mají také občané jiného členského státu EU
 • Děti cizinců jsou přijímány v souladu s ust. § 20 zákona č. 561/2004 s právem pobytu na území ČR (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dnů)pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.


13. Informace pro rodiče o odkladu povinné školní docházky

 

 • o odklad žádají rodiče po zápisu do prvního ročníku ZŠ (dítě není přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé)
 • k žádosti přikládají doporučení posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
 • pokud bude MŠ posílat zprávu o dítěti do pedagogické poradny, bude o této skutečnosti informovat rodiče a spolupracovat s nimi v zájmu dítěte
 • o odkladu rozhoduje ředitel příslušné ZŠ.
 • dětem s odkladem školní docházky bude prodloužen pobyt v MŠ v případě, že doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky ředitele příslušné ZŠ.
 • rodiče musí doložit rozhodnutí o odkladu školní docházky do MŠ včas, než MŠ vydá rozhodnutí o přijetí nových dětí do MŠ (obsazení všech volných míst)

Bližší aktuální informace naleznete v příloze 1 tohoto ŠŘ.

14. Závěrečné ustanovení
1. Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitelka MŠ.
2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
3. Zrušuje se předchozí znění Školního řádu ze dne 1. 9. 2019. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2022.
5. Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání řádu školy na informativní schůzce v září 2019.
6. Podle § 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád vyvěšením a to v šatně MŠ.
7. Zaměstnanci MŠ s tímto řádem byli seznámeni dne 28. 8. 2022
8. Dodržování tohoto školního řádu je závazné pro zákonné zástupce dítěte a pro všechny zaměstnance školy.

V Jámách dne 22. 8. 2022

O obci

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Předpověď počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 13 °C 9 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 19/9 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 19/11 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 17/10 °C

Obec JÁMY Fotografie z naší
obce a okolní přírody!

Mapa