Obec Jámy
Obec JÁMY oficiální webové stránky
Obec JÁMY oficiální  webové  stránky

Vítáme Vás na nové adrese obec-jamy.cz s úplně novým webem. Doufáme, že se Vám bude jeho nový vzhled a uspořádání líbit.

Kritéria přijímání do MŠ

Pravidla pro přijímací řízení do mateřské školy Jámy -  přísp. org.

Příloha ke Školnímu řádu MŠ Jámy
Účinnost: 1. 1. 2017
Aktualizováno v souladu s Novelou 178/2016Sb
Zpracovala: I. Mottlová, ředitelka školy

Pravidla pro přijímací řízení do mateřské školy Jámy -  přísp. org.

  • Sestavuje ředitelka školy a předkládá k seznámení zřizovateli.

Uvítací zápis na nový školní rok je vyhlašován místním rozhlasem v obci a vyvěšen na veřejných plochách. Probíhá zpravidla v měsíci dubnu, kdy si mohou rodiče na mateřské škole vyzvednout“ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ“ na školní rok (následující).

Při tomto zápise také obdrží základní informace o mateřské škole formou letáčku. Mohou se seznámit s prostředím školy a s dětmi si ve škole pohrát.
Hlavním zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné „ Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ věcně a místně příslušnému Správnímu orgánu, kterým je v tomto případě Mateřská škola, jejímž vykonavatelem je ředitelka školy. Bude se konat v měsíci květnu. V den podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude právní moci. Zákonný zástupce podepisuje Souhlas se zpracováním osobních údajů, uzavírá Dohodu o docházce dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je seznámen s kritérii pro přijetí dítěte a s přiděleným registračním číslem.
Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu, domluví si s ředitelkou školy jiný, náhradní termín.
Telefon: 739 451 325

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů.
 
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Nejdříve však pro děti od 2 let. Pro děti, které jsou v posledním ročníku před zahájením školní docházky je tato docházka do MŠ povinná.             
 Děti se přijímají k 1. 9. školního roku, při volných místech (kapacita) i během školního roku dle sestavených „Kritérií“ ředitelkou školy.
 Tímto dnem vzniká povinnost zákonným zástupcům platit tzv. školkovné ( Úplata za předškolní vzdělávání) a stravné. Dítě může nastoupit do MŠ později, během školního roku z různých důvodů(např. dlouhodobější nemoc, rodinné důvody,..) Je třeba, aby zákonní zástupci dítě řádně omluvili.
 
Podmínky přijímání do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo lékařským potvrzením Zákon č. 258 / 2000 Sb. § 50 v platném znění. Osvobození od očkování musí být též doloženo lékařským potvrzením. Dle platné legislativy, novela 178/2016Sb., se očkování nevztahuje na děti spadající do povinného ročníku předškolního vzdělávání.         
 
Kapacita mateřské školy nesmí být překročena, je závazně stanovena ve školském rejstříku
Vyhláška MZ č. 410 / 2005 Sb.
Při obsazování volných míst se posoudí všechny přihlášky a ředitelka rozhodne o přijetí, či nepřijetí dítěte,  ( a to v souladu se zákonem 500 / 2004 Sb. Správní řád podle „Kritérií“ ), vydává do 30 dnů zákonným zástupcům dítěte ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ (NEPŘIJETÍ) dítěte do MŠ. Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu (nepřijetí) odvolat do 15 dnů od data doručení prostřednictvím ředitelky MŠ ke KÚ kraje Vysočina v Jihlavě. Děti, které byly do MŠ přijaty se oznámí vyvěšením registračních čísel dětí  na vstupních dveřích MŠ po dobu 15 dnů.  Registrační čísla dětí jsou dětem přiřazována u zápisu do MŠ, v den podání Žádosti o přijetí.
 
Způsob docházky dítěte dohodnou rodiče při hlavním zápisu do mateřské školy.
 
O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě doporučení lékaře či poradenského centra, po dohodě s rodiči a dle možností školy .
Děti se zdravotním postižením jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců                         
(Vyhláška č .73 / 2005 Sb. v platném znění.)
Ředitel dle svého zvážení může přijmout dítě z nevýhodného prostředí.


KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ Jámy – p. o.

KRITÉRIA se řídí ustanovením § 34 zákona 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let. Nejdříve však od 2 let.
U přijetí dětí mladších 3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí, zvládání sebeobsluhy,
způsobilost k plnění školního vzdělávacího programu.
Při přijímání dětí mladších 3 let je důležité, aby MŠ dokázala zajistit uspokojování základních potřeb dítěte a jejich bezpečnost.
 
Pro přijetí dítěte do MŠ je rozhodující věk dítěte!
 
PŘIJÍMAJÍ SE DĚTI:

  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odkladem školní docházky v souladu s §34 školského zákona
  • děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity

Zvýhodňující kritérium: trvalý pobyt dítěte v obci

Přijímané děti musí být řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.
Dle platné legislativy, novela 178/2016Sb., se očkování nevztahuje na děti spadající do povinného ročníku předškolního vzdělávání.        
 
V souvislosti se zápisem doporučujeme nahlédnout do „ Pravidel přijímacího řízení“
 
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí bude podle registračních čísel žadatelů zveřejněno na vstupních dveřích mateřské školy do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti.
Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.)
 
Platnost od 1. 1. 2017 do změny (přepracování)                                                        
Mottlová Ivana, řed.školy

O obci

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Předpověď počasí

dnes, sobota 6. 3. 2021
polojasno 2 °C -3 °C

Obec JÁMY Fotografie z naší
obce a okolní přírody!

Mapa